“Kërkimi e studimi i tregut”, pika kyce e marketingut efektiv

Dy jane momentet kur nje biznes ka nevoje te madhe per Marketing: hyrja ne treg, pra fillimi i aktivitetit dhe krizat, momenti kur nje biznes ekzistues duhet te rizbuloje vetveten pasi nuk ka ecur mire dhe ka dale me humbje. Ne te dy rastet, asnje mrekulli nuk bie nga qielli, dhe suksesi mund te vije vetem mbi bazen e studimeve dhe analizave qe lidhen me identifikimin e konkurences dhe kerkimin e tregut.

E theksojme kete ceshtje, pasi pervoja me klientet ne treg na ka bere te kuptojme se qellimi final i cdo marketingu, eshte shitja, promovimi i produkteve apo sherbimeve per ti shitur. Ne thelb, efektiviteti i cdo akti ne marketing matet me koficientin e kthimit, pra me ndikimin qe marketingu ka sjelle ne shitje dhe ne fitim. Ne kete menyre, hapat e duhur qe duhen marre me narmeting, percaktohen me mire kur i nenshtrohen disa analizave dhe informacioneve te nxjerra nga studimi dhe kerkimi i tregut per nje biznes te ri apo per nje biznes qe kerkon te ridimensionohet.

Informacionet e marra prej analizes dhe kerkimit te tregut, i ndihmojne marketeret ne percaktimin e pergjigjeve per pyetjet e rendesishme “Cfare” (cfare do te transmetojme, cfare do themi, cilin mesazh) dhe “Kujt” (kush jane klientet tane potenciale, cilet jane ata qe do ta kryejne hapin e blerjes, cilet kane nevoje per produktin apo sherbimin tone).

Kerkimi i tregut është një hulumtim i organizuar për të mbledhur informacione që ndihmojnë në kuptimin e mundësive dhe sfidave të tregut për një biznes të ri, ose per nje biznes qe ridimensionohet ose per te zgjeruar protofolin e asaj cfare ofron, me qellim rritjen dhe shtimin e fitimeve. Ky proces është thelbësor për të kuptuar se si të arrini klientët potencialë, të identifikoni konkurrencën, dhe të përcaktoni strategjitë e marketingut dhe shitjes. Disa nga hapat dhe metodat për të realizuar një kërkim të tregut jane:

 1. Vlerësimi i Perspektivave:
  • Identifikimi i grupeve te mundshme të klientëve dhe nevojat e tyre.
  • Hulumtim për llogari të mundshme që përputhen me profilin e klientëve tuaj potencialë.
 2. Kualifikimi i Perspektivave:
  • Përcaktimi se cilat perspektiva janë më të përshtatshme për produktet ose shërbimet tuaja.
  • Identifikimi i nevojave te tyre themelore dhe problemet që mund të zgjidhni.
 3. Lidhni Produktet me Nevojat e Klientëve:
  • Sigurohuni që produktet qe biznesi ofron sjellin zgjidhje për problemet e klientëve.
  • Si produkti qe ofrojme ndryshon nga ato të konkurrencës.
 4. Teknikat e Kërkimit të Tregut:
  • Sondazhet e Brendshme: Hulumtimi i klientëve të vjetër, përmes telefonatave, anketimeve ose takimeve personale.
  • Kërkimi Drejtpërdrejt: Ofrimi i produkteve si një teknikë e shitjes derë më derë. Kjo mund të shërbejë ne zona të ndryshme gjeografike.
  • Studimi i Kontaktit të Përgjithshëm ose të Specializuar: Bazohet në studimin e kontakteve të përgjithshme ose të specializuara. Mund ta gjeni në adresaret apo regjistrat e ndryshem te biznesit, klientet tuaj mund te jene biznese apo institucione te tjera.
  • Reklamat në Shtyp: Bazohet në publikimin e reklamave në revista ose gazeta.
  • Promovimet Direkte: Kryhen me asistencë në vend, duke ofruar personalisht produktet në panaire, evente, ekspozita, etj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top